سریال For All Mankind

داستان جهانی با خط زمانی متفاوت که شوروی موفق شده است زودتر از آمریکا انسان به سطح ماه بفرستد و در آنجا آب هم پیدا کند و…