سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

آرمانشهر

(حسن ناظر)

خلاصه داستان

بازیگران

ملالی ذکریا، آندرو شاور، همایون ارشادی، حنا سپاریت، آرون بالی، باسکر پاتل،

سانس های امروز

آرمانشهر

(حسن ناظر)