سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

دسترسی آسان تر به سینما آزادی از طریق مترو

 زین پس شما میهمانان عزیز می توانید از طریق خط سه مترو -  ایستگاه میرزای شیرازی به آسانی و به دور از ترافیک خود را به سینما ازادی برسانید.