سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • خرید بلیت

متری شیش و نیم
  • سعید روستایی

تاریخ و سانس
تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید:
*.توجه: از باز کردن چند مرورگر همزمان برای خريد بليت خودداری نماييد. اين عمل در روند خريد شما اخلال ايجاد می کند