انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>عشق و جنون</h2>کارگردان: حسن نجفی<p><a href='./?p=film&fid=980'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>دریاکنار</h2>کارگردان: آرش معیریان
  • <h2>اسب سفید پادشاه</h2>کارگردان: محمد حسین لطیفی<p><a href='./?p=film&fid=961'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>آتیش بازی</h2>کارگردان: بهمن گودرزی<p><a href='./?p=film&fid=962'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>در دنیای تو ساعت چند است؟</h2>کارگردان: صفی یزدانیان<p><a href='./?p=film&fid=963'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>من دیه‌گو مارادونا هستم</h2>کارگردان: بهرام توکلی<p><a href='./?p=film&fid=951'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>ایران برگر</h2>کارگردان: مسعود جعفری جوزانی<p><a href='./?p=film&fid=904'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>رخ دیوانه</h2>کارگردان: ابوالحسن داودی<p><a href='./?p=film&fid=905'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>استراحت مطلق</h2>کارگردان: عبدالرضا کاهانی<p><a href='./?p=film&fid=907'>نمایش تیزر</a></p>

 لطفاً با تلفن همراه و تبلت به هـیچ عنوان خـرید نفرما ئید،  بلیط سـانـس های دوازده نیمه شـب به بـعد فـقط حـضوری فـروخته می شـود، از رزرو و یا خـرید تلفنی معذوریم   
برنامه جشنواره فیلم شهر